Algemene voorwaarden

 1. Home
 2. /
 3. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Customised Sheet Xtrusion

Customised Sheet Xtrusion
B.V. James Wattstraat 5 te (7442 DC) Nijverdal

gedeponeerd op 27 augustus 2014 bij griffie van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer 24/2014.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘CSX’: de besloten vennootschap Customised Sheet Xtrusion B.V.;
‘Wederpartij’: iedere partij die met CSX een overeenkomst sluit, dan wel met wie CSX in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSX als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van CSX zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. CSX kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CSX daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CSX anders aangeeft.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Tekeningen, berekeningen en constructies

 1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, worden deze bescheiden binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte vernietigd.
 2. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor door CSX schriftelijk toestemming is verleend.
 3. Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen, foto’s enz. welke ten behoeve en/of door CSX worden gemaakt en/of aan de wederpartij worden geleverd, blijven het eigendom van CSX en mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt of overhandigd of getoond aan een derde partij, tenzij daarvoor door CSX schriftelijk toestemming is verleend.
 4. De wederpartij vrijwaart CSX voor aanspraken met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel aanspraken van derden uit andere hoofde, ten aanzien van door afnemer aan CSX verstrekte gegevens.
 5. De wederpartij zorgt ervoor dat de voor de eventuele uitvoering van werken noodzakelijke gegevens tijdig, vóór uitvoering, aan CSX ter beschikking zijn gesteld. CSX behoudt zich het auteursrecht voor op door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, stukken etc.
 6. Met betrekking tot het vervaardigen van werken, verplicht de wederpartij zich CSX tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden, de benodigde tekeningen en alle daarop betrekking hebbende relevante gegevens aan CSX ter beschikking te stellen. De wederpartij verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden van CSX tijdig op regelmatige wijze kunnen beginnen en kunnen worden uitgevoerd voor zoveel zulks is overeengekomen. Tijdige verstrekking van gegevens, tekeningen betekent dat de wederpartij bedoelde gegevens verstrekt, ruim vóórdat de productie dient aan te vangen om een levering op de overeengekomen tijdstippen/data mogelijk te maken.
 7. Indien en voor zover de wederpartij CSX niet tijdig, vóór aanvang van de werkzaamheden de benodigde gegevens als bedoeld in deze voorwaarden ter beschikking heeft gesteld, heeft CSX te zijner keuze het recht zijn verplichtingen tot nader order, doch in ieder geval totdat naar zijn inzicht voldoende gegevens zijn verstrekt, op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle termijnen met betrekking tot gegevens van de zijde van de wederpartij, worden geacht fatale termijnen te zijn.

Artikel 5 Prijs

 1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
 2. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. CSX is – in ieder geval – bevoegd extra kosten in rekening te brengen: – die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee CSX redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden; – die CSX niet kunnen worden toegerekend en – die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 4. Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen stijging van de prijs voor grond- hulpstoffen, alsmede een vermindering dan wel overschrijding van de overeengekomen – al dan niet geschatte – hoeveelheid met plus of min 5 %, alsmede het geval dat de in de offerte aangegeven, te leveren hoeveelheid, met meer dan 5 % wordt gewijzigd.
 5. Indien door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder inbegrepen) opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten na datum offerte, worden gewijzigd, zullen deze onverkort aan de wederpartij worden doorberekend.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt er voor dat CSX, overeenkomstig diens aanwijzingen, tijdig kan beschikken over alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor CSX van belang zijn.
 2. De wederpartij is verplicht CSX onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, grondstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de wederpartij verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hulppersonen, zoals leveranciers, grondstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
 4. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
 5. De wederpartij zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
 6. De wederpartij dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van CSX behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden van CSX daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de wederpartij CSX daarvan tijdig in kennis te stellen.
 7. Indien de aanvang van het werk van CSX wordt vertraagd door niet aan CSX te wijten omstandigheden moet de wederpartij aan CSX de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en heeft CSX het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als CSX daarom niet vraagt.
 8. De wederpartij draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.
 9. Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens gegevens en tekeningen van CSX, die van invloed zijn of kunnen zijn op de prestaties van CSX zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7 Levering en uitvoering

 1. Leveringen vinden plaats af fabriek (Ex Works), tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 2010 met laatste wijzigingen zijn van toepassing.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
 3. De wederpartij is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te vergoeden, ook indien sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 30 dagen na levering zal creditering ten behoeve van de wederpartij plaatsvinden.
 4. De wederpartij draagt alle kosten, risico’s en draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van lid 1 levering op een andere wijze en of locatie plaatsvindt.
 5. Ter bepaling van de levertijd wordt vóór de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel een tijdvak.
 6. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet nakoming dan wel opschorting van enig voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Bij overschrijding van de levertijd door ons om andere dan in lid 7 van dit artikel genoemde reden heeft de wederpartij wel het recht ons schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te stellen, bij niet inachtneming waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De wederpartij heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enig door hem geleden schade.
 7. De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij vertraging in de levering is veroorzaakt. Ingeval de vertraging in de levertijd door toedoen van de wederpartij is veroorzaakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 8. In het geval voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, zal de wederpartij tijdig, doch ten minste 5 werkdagen vóór de aanvang van dat tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen bevestigen partijen de datum en het tijdstip van aflevering, of stellen zij schriftelijk een nieuwe datum en een nieuw tijdstip van aflevering vast, dan wel komen partijen een nieuwe afroeptermijn overeen.
 9. Door het enkele verloop van een afroeptermijn is de wederpartij in gebreke en heeft CSX het recht de overeenkomst al dan niet te ontbinden, of de zaken aan de wederpartij te verzenden.
 10. Het staat CSX vrij, waar zulks gebruikelijk is, tot 10% meer of minder dan in de (order)-bevestiging) vermeld staat, te leveren en overeenkomstig te factureren.
 11. CSX heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 12. CSX is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 13. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CSX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 14. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door CSX worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor CSX ontstaan wegens niet-afname door de wederpartij van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. CSX is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst CSX ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Voorts is CSX bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CSX kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CSX op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien CSX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien CSX tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is CSX gerechtigd tot vergoeding van de schade (zoals: opslagkosten, transportkosten en winstderving) daardoor direct en indirect ontstaan. Na de ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij, onverminderd het voornoemde, een boete verschuldigd van 10% van de koopprijs, die zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaar is.
 6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt is CSX gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

 1. De door CSX uit te voeren werken c.q. zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Er wordt geen garantie verstrekt of belofte gedaan ten aanzien van materiaal- en fabricage, hun verwerkingsmogelijkheden, mogelijke toepassingen en verhandelbaarheid. De in dit lid genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering.
 2. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten alsmede gegevens op de website, in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen door CSX bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en te goeder trouw gegeven.
 3. Geringe kleur-, structuur- en overige verschillen zijn toelaatbaar. De wederpartij vrijwaart CSX terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen en/of overige verschillen.
 4. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de wederpartij geacht bekend te zijn met alle voor hem van belang zijnde specificaties van de gekochte zaak. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 5. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan CSX te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CSX in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient CSX in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CSX de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van CSX, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. De kosten van uitbouw en inbouw komen voor rekening van de wederpartij. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan CSX te retourneren en de eigendom daarover aan CSX te verschaffen, tenzij CSX anders aangeeft. De garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de wederpartij mocht ontstaan. Voor gevolgschade is CSX nimmer aansprakelijk.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van CSX daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CSX en de door CSX bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 11. CSX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 12. Indien CSX aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CSX beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij en voorzover de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CSX. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 13. De aansprakelijkheid van CSX is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 14. CSX is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 15. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CSX aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan CSX toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 16. CSX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door CSX geleverde zaken blijven het eigendom van CSX totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met CSX gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.
 2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is CSX gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht CSX zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de wederpartij op CSX heeft of meent te hebben – te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van CSX; – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van CSX. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 2. Indien CSX vermoedt dat de wederpartij de hem rustende verplichtingen niet nakomt, is CSX gerechtigd om voor rekening en risico van de wederpartij zekerheid te verlangen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12 (Incasso)kosten

 1. Indien de wederpartij niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs voor rekening van de wederpartij: – alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de wederpartij 10% van de overeengekomen koopprijs verschuldigd. Indien CSX hogere kosten heeft gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. – alle kosten ter verkrijging van voldoening in rechte.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CSX zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van CSX, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan CSX afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. CSX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CSX haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CSX opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CSX niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien CSX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart CSX voor alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen of uit de wet voortvloeien.
 2. Indien CSX uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden CSX zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CSX, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CSX en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSX partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van CSX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft CSX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.